Алыкул Осмонов

Алыкул Осмонов — өмүр баяны

Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов — 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал-Арык айылында туулган.

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт.

14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат.

1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет.

Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн.

«Ленинчил жаш» гезитинде, «Чабуул» журналында иштеген. Кийин акындын бир нече ырлар жыйнагы басмадан жарык көргөн. Оригиналдуу акындык жүзү 1945-жылы чыккан «Махабат» аттуу жыйнагынан таасын көрүнгөн. Акындын поэтикалык жеңиши менен эстетикалык принциптери «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери», «Ата журт» жыйнактарында дагы бекемделген. Бул жыйнактар кыргыз поэзиясын мурда болбогон реалисттик жаңы табылгалар, терең философиялык мазмун менен байыткан.

Алыкул Осмонов 1935-1950-жылдар аралыгында ондон ашык ыр китептердин ээси болду. «Таңдагы ырлар», «Жылдыздуу жаштык», «Чолпонстан», «Махабат», «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери» деген жыйнактары жарык көрдү. «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты.

Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча да көп эмгектенген. Балдар адабиятына кошкон салымы чоң. Мындан сырткары, чоң котормочу экендигин дагы көрсөттү. Пушкиндин «Евгений Онегин», Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин «Он экинчи түн», «Отелло» трагедиясын, Шота Руставелинин «Жолборс терисин жамынган баатыр» жана башка авторлордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле, бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына обондор жаралды.

Калемдеш жана замандаштарына караганда Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө. «Кудайга миң мертебе калп айтса да, ырына миң мертебе калп айта албаган» бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле. Ал ыр болчу:

Мен турмушта сараң, ачкөз эмесмин,
Өктөө кылып: «Ай, аз бердиң», — дебесмин.
Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу,
Мага берсе, эки сабак ыр берсин.

Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул төрт сап ыр эле аныктай алат. Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок. Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат. Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет.

Бар бололу, түгөнбөйлү, курдаштар,
Узак, узак, узак болсун бул сапар.
Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да,
Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар.

Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт,
Толкун урса тайызына сүрүлбөйт.
Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей,
Жер түбүндө чирисе да, бир гүлдөйт.

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген.

Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган.

Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот. Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси. Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазган.

«А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо. Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген:

Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң,
Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп…
Суугуңду өз мойнума алайын,
Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт!

Жазда башка жел тийбесин абайла,
Көпкө турбас мобул турган сур булут.
Бүт дартыңды өз мойнума алайын,
Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!

Түндөр жаман кырсык салып кетпесин,
Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп…
Азабыңды өз мойнума алайын,
Из карайын, токтой турчу, Ата Журт!

Жазда башка жел тийбесин абайла,
Көпкө турбас мобул турган сур булут.
Бүт дартыңды өз мойнума алайын,
Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!

«Кыштын катуу», «жолдун кыйын» болуп турганы, «түндөр жаман», «жаз да башка» экендиги, заман оорлоп, асманды «сур булут» каптап тургандыгы — абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү. Мактоо эмес, сындоо. Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели. Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче, абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган. Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген.

Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди. Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле. Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу. Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди. Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду.

1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан. 1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган.

Сыйлыктары. «Ардак белгиси» ордени (1938-ж), «1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн» медалы менен (1946-ж) сыйланган. 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын №1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган.

Ашкере айкөл, ташкындаган таланттын туз-насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен.

Залкар акын 1950-жылы 12-декабрда дүйнө салган.

Источник:
http://sputnik.kg/reference/20161114/1030265768/osmonov-omur-bayany.html

Дил баян а осмонов

XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы. ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫ БОЮНЧА: 1. «Манас» эпосу – кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы. 2. «Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон…» («Манас» эпосундагы Манастын образы). 3. «Манас» эпосундагы эркиндик үчүн күрөш идеясы. 4. «Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым…» («Манас» эпосундагы Семетейдин образы). 5. «Сейтек» эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы. 6. «Кут алчу билим» – түрк элдеринин адеп-ахлак күзгүсү (Ж.Баласагындын 1000жылдыгына карата). 7. Махмуд Кашкары – энциклопедист аалым жана агартуучу. 8. «Ырыс алды – ынтымак, Ынтымагыӊ жок болсо, Алдыӊдан таяр алтын так». (Калыгул акын-олуянын доору жана анын масел-деринин таалим-тарбиялык мааниси). 9.

Дил баян а осмонов

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазган. «А бирок суроо туулат: Касым Тыныстанов атылып, кыргыздын нечен мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал заманды Алыкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо. Жок, көрсө Алыкул баарын көрүп, баарын сезиптир, нечен түйшөлүптүр, бирок бороон-чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да, даана да кылып ачып бериптир», — дейт професссор Осмонакун Ибраимов.

Алыкул осмонов — өмүр баяны

Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели. Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче, абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган. Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген.

Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди.

Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле.

Суперстан: алыкул осмонов — суперстан

Ата-журт Алыкул Осмонов (1915 — 1950) Мазмуну

 • 1 Өмүр таржымалы
 • 2 Жарык көргөн китептери
  • 2.1 Кыргыз тилинде
  • 2.2 Орус тилинде
  • 2.3 Башка элдердин тилдеринде
 • 3 Котормолору
 • 4 Интернеттеги шилтемелер

Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган.1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес.болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, ”Ленинчил жаш” гезитинде уланат. 1937–1940-жж.

Алыкул осмонов

Дилбаяндардын тематикасы

Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, Толкун урса тайызына сүрүлбөйт. Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, Жер түбүндө чирисе да, бир гүлдөйт. Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген.

Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган. Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот. Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан.

Читайте также  Счет 68 в бухгалтерском учете для чайников: характеристики, проводки, примеры

Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Алыкул осмонов. чыгармалар жыйнагы.

Тоталитардык-акимчилик бийлик жана «өжөр жылдыздар» (Ч.Айтматовдун «Гүлсарат» пове-стиндеги Танабайдын ыймандык тазалык үчүн күрөшү). 25. «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестиндеги адеп-тик проблемалар). 26. Бакыт кушун колдон учурган адамдын баяны (Ч.Айтматовдун «Делбирим» повестиндеги каар-мандарга мүнөздөмө). 27. Маӊкурт жана маӊкуртчулук (Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романындагы учур ма-селеси). 28. Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (Ч.Айтматовдун адабий портрети). 29. Кыргыз романдарындагы адам тагдырла-ры (У.Абдукаимовдун «Майдан»,Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романдарынын мисалында). 30. Тууган жер жана азыркы инсан С.Эралиевдин жана Б.Сарногоевдин поэзиясында. 31. Абийир соту – ыйык сот (Т.Абдумомуновдун жана М.Байжиевдин драмаларындагы ыйман те-масы). ЭРКИН ТЕМАЛАР: 32. «Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!» (А.Осмонов). 33.

Алыкул осмонов. өмүр баяны

Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген: Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң, Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп… Суугуңду өз мойнума алайын, Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! Tүндөр жаман кырсык салып кетпесин, Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп… Азабыңды өз мойнума алайын, Из карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт! «Кыштын катуу», «жолдун кыйын» болуп турганы, «түндөр жаман», «жаз да башка» экендиги, заман оорлоп, асманды «сур булут» каптап тургандыгы — абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү.

Мактоо эмес, сындоо.

Дилбаян а осмонов

Мен Кыргызстандын атуулумун жана ошону менен сыймыктанам. 34. «Мен таза болсом, сен таза болсоӊ – коом таза болот» (И.Раззаков). 35. «Ата Журт кыйын күнгө кабылганда, айлан-сын ар бир уулуӊ чагылганга»(Ж.Мамытов). 2014-2015-окуу жылында окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептердин XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы Кыргыз билим берүү академиясы-нын Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лаборатороиясы тарабынын сунуш этилди. Темы экзаменационных сочинений по русской литературе для учащихся XI классов общеобразовательных школ КР с русским языком обучения (2014-2015 учебный год)ПО ЛИТЕРАТУРЕ ХIХ века 1. За что и против чего борется Чацкий? 2. Тема свободы в лирике А.С.Пушкина.
3. Образ Онегина в романе А.С.Пушкина «Ев-гений Онегин». 4.

Источник:
http://yuridicheskaya-praktika.ru/dil-bayan-a-osmonov/

Дил баян а осмонов

Адал деген эмне? Адал бул Алла Таала же анын элчиси жегенге же ичкенге же алектенге же кылганга тыюу салбаган нерсе. Ал эми арам Алла Таала жана анын элчиси эмнени тыйса же Куран аятта кандайдыр бир ишке катуу азап болоорун айтса ошол арам.

Алла Таала бир нерсени тыйса демек анын зыяны бар. Биз кээде анын себебин бул дүйнөдө билишибиз мүмкүн. Билбей да калышыбыз ыктымал.

Алла Таалынын уруксат бергендери тыюу салганынан да көп.

Исламдагы өкүмдөрдү карап, изилдеп көрсөк Алла Таала кайсы нерсени тыйбасын башка нерселерге жол берген. Алла Таала пенделерине оордукту каалабайт. Ал аларга жеңилдикти каалайт. “Алла силерге ачык түшүндүрүүнү, мурунку пайгамбарлардын түз жолуна багыттоону жана силерди кечирүүнү каалайт. Акыйкатта, Алла Билүүчү, Даанышман. Алла силерди кечирүүнү каалайт. А өз каалоо-кумарларына ээрчигендер болсо силердин (акыйкаттан) бурулуп кетүүңөрдү каалашат. Алла силерге жеңилдетүүнү каалайт. Анткени инсан алсыз кылып жаратылган”, (Ниса, 26-28).

Алла Таала адал кылган нерселердин баары пайдалуу.

Мисалы Алла Таала сүткордукту арам кылды, анын ордуна сооданы адал кылды.

Зынаны арам кылды, үйлөнүп турмуш курууну адал кылды.

Эркектерге жибекти арам кылды андан башка кийимдерди адал кылды.

Мас кылчу ичимдиктерди арам кылды, ал эми башка пайдалуу суусундуктарды адал кылды.

Алла Таала Куранда мындай деген.

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172)

Эй, ыйман келтиргендер, Биз насип кылган ырыскылардан жегиле, Эгер чындап эле Ага сыйынчу болсоңор, Аллага шүгүр кылгыла! (Бакара,172).

Алла Таала Куранда мындай дейт.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)

“Алар алдыларындагы Тооратта жана Инжилде жазылганды табышып, сабатсыз пайгамбар-элчини ээрчишет. Ал – аларды жакшылыкка буюруп, жамандыктан тыят. Жакшы нерселерди адал, жаман нерселерди арам кылат. Алардын үстүндөгү оор жүктөрдү жеңилдетип, чиеленген нерселерди чечет. Ага ишенгендер аны урмат кылып, жардам беришкендер жана ага түшүрүлгөн нурду ээрчигендер, мына ошолор – (Тозоктон) кутулуучулар!”Аьраф,157.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Сенден өздөрүнө эмнелер адал кылынганын сурашат. Айткын: “Силерге бардык таза-пакиза тамак-аштар жана колго үйрөтүлгөн (ит, бүркүт, ителги сыяктуу) жаныбарлар кармап келген нерселер адал кылынды. Силер аларды Аллах силерге билгизген нерсе (илим-таалим) менен колго үйрөткөн элеңер. Эми, ошол жаныбарлар силер үчүн кармап келген нерселерди жей бергиле. Жана аларды агытып жатканыңарда Аллахтын ысымын эстегиле. Аллахтан корккула! Аллах тез Эсептешүүчү!”, Маида,4.

Нуьман бин Башир Пайгамбарыбыздан риваят кылат ага Алланын саламы жана салаваты болсун.

الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ في الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ، ألَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا إنَّ حِمَى اللَّهِ في أرْضِهِ مَحَارِمُهُ، ألَا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وهي القَلْبُ.

“Адал бул-ачык айкын. Арам да ачык-айкын. Бул өкөөнүн ортосунда күмөндүү нерселер бар. Аны көпчүлүк адамдар билишпейт, ким күмөндүү нерселерден сак болсо динине жана аброюна аруулукту талап кылды. Ким күмөндүү ишке жакын болсо, мисалы коргондун айланасында (малын) баккан малчы сыяктуу, ал жерге кирип кеткенге чоң ыктымал бар. Ар бир падышанын коргону бар. Чындыгында Алланын жер бетиндеги коргону анын тыйган нерселери. Денеде бир үзүм эт бар. Эгер ал оңолсо дене да оңолот. Эгер ал бузулса дене да бузулат. Ал бетте ал жүрөк”. Бухарий,52.

Алла таалынын өкүмдөрү бардык адамдарга бирдей. Эгер адал болсо бардыгына адал эгер арам болсо бардыгына арам. Ислам дининде бирөөлөргө уруксат берип экинчилерге тыюу салбайт. Бирөөлөрдү жогору коюп экинчилерин кемсинтпейт.

Ошондуктан ар бир мусулман бул сыноо дүйнөдө кудай таала адал кылган азыктары менен азыктанып, тыйган иш-амалдардан арылып анын ыраазычылыгына жеткенге аракет кылуу керек.

Даярдаган: Токтогазы уулу Бактияр ажы

Адамзат жашоосунун аягы түгөнгүс…

Өңдөрдөн куралышы, алардын арасында бири-бирине караманча – каршы келгени жана алар эч качан бирикпестиги. Ал эми караңгыда бир гана актын так даана көрүнүшү. Мындай ой- толгоолор менин жеке инсан катары жашоомдогу баалуулуктарды эске салып кайталап өтүүгө бул дилбаян себепчи болуп турат. Бул өткөрүлүп жаткан жышаан жакшылыктын жана жаңылануунун белгиси. Анткени «Адам баласы кайталоо менен жашоочу макулук»- деп айтып келишет ойчул инсандарыбыз.

Биздин жашообуз үч эле шартту мезгилден куралат алар: кечээ, бүгүн, эртең. Жашоо мыйзамы, кечээки күңгө эч ким кайтып баралбайт. Болгону андан ибарат алуу керек. Андагы болуп өткөн каталыкты бүгүн кайталоо эртеңки бир күнүбүздүн негизсиз болуусуна алып барат. Адамдагы жалгыз каражат жашоосунун негизи болчу бири гана «эртең» деген үмүттүү көз караш.

Бир кездерде бизге жеткен «базар экономикасы»-деген түшүнүк кимдир бирөөлөр үчүн бакытты а бир канчалар үчүн катаал тагдырды тартуу кылды. Атаандаштык менен өнүгүү жүрүп чамасы келбегендер үчүн таарынууну жаратты. Кандай гана жол бообосун акча жасоо биринчи орунга туруп калды. Мунун кесепети эң бир чоң өкүнүчкө алып келди. Баягы улуттук баалуулук ал тургай адамдык баалуулуктар четте калып бара жатты. Коомчулук социалдык абалы боюнча эки топко бөлүнө баштады. Тилекке каршы көз карандылыкта жашоо аны менен күрөшүү, пайданы көздөө, жокчулуктан кутулуу керек болду. Мына ушундай маанайда уланган турмуш ар кыл түшүнүккө бөлүп таштады.

3000- жылдык тарыхта өзүнө камтып абийирине эч бир жамандыкты жармаштырбай келе жаткан кыргыз элинин улуулугун жоготпой даңазалап, улуттугу менен сыймыктанып, өзүнүн жеринин алтынын, каада- салтын башкага алмашпай бекем сактап келген эле. Мейли СССР доору өз мезгилинде биздин жерге саясат жүргүзүп, жерибиздин алтынын алдырдык жана каадабызга каада, салтыбызга салт кошуп алгандырбыз. Бул доор да соңуна жетип жок болууга учурады.

Ушул күнгө чейин болуп көрбөгөндөй саясий шумдуктарга туш болдук. Баарыбыз билгендей Кыргызстан кен байлыкка, жаратылыш ресурстарына тунган жер эле. Өлкөнүн кызыкчылыгын бет кап кийип, чечүүчү орундагы эл ишенген адамдарыбыз төрт күндүк өмүрүнүн жыргалчылыгын самап, урпактарынын келечегин унутта калтырды. Анысына макул дейли, өз колу менен жок кылып алаарын балким билбегендир. Айтор мен өкүнүп айткым келген нерсе жерлерибиздин сатылып кетиши.

Бул дагы аз көрүнгөнсүп жаратылышка кылган акылсыз мамилебиз. Туура эместигин билсек дагы акчага болгон көз карандылык баарын талкалоого жол ачты.

… Атаганат айтып өкүнүүдө арга жок дечи, мындай окуялардын болушуна чейин адамдарда улуттук баалуулук артта турсун адамдык асыл сапаттар төмөнкү деңгээлге жеткен. Аркабыздагы отуз жылдык тарыхыбызга көз чаптырсак көптөгөн кызыктуу бирок, көңүл оорутаарлык окуяларды көрүүгө болот. Ошол мезгилдердеги биздин баалуулуктар батыштагы өлкөлөрдөн үлгү алынып түзүлдү. Бирок өзүбүзгө сиңирип кете албай негиз алынган батыштан түздөн- түз алмашып жаттык. Албетте башка маданият, башкача жашоо образы бизге жетти. Алардын улуттук приоритеттерин жаман деп айтып жектебейбиз.

Чындыгында айырмаланып, дал келбей жаткан дуйнөгө болгон көз караштарыбыз болду. Биздин өзүнчө тилибиз, динибиз болду, каныбызга сиңип калган каадабыз болду дегендей. Бирден бир бизди кызыктырган алардын соцалдык- экономикалык абалы себеп болду. Идеалдуу өнүгүү жолун табуу же башкалардан үлгү алуу керек болчу.

Читайте также  Приложение N 30

Баарын баштан өткөрдүк да анан бир нерсени түшүнүп олтурабыз. Бизге бир гана өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды болушу керектигин. Бир гана каныбызга сиңип келген муундан- муунга мурасталган өздүк маданиятыбыз тууралыгын жана аны менен гана дүйнөлүк деңгээлдеги ар кайсы атаандаштыкка чыга аларыбыз белгилүү болду.

ХХ- кылымга чейин кыргыз эли жазылбаган салттуу мыйзамы менен адамдык жогорку деңгээлде жашоо кечирип келгендиги, адамдык абийир, адеп ахлактын жана аруу таза сүйүүнүн байрагын бийик кармап бактылуу турмушта болгондугу.

Бүгүн өлкөбүзгө нандай керек нерсе биздин улуттук идеология жана аны ишке ашырган жүрөгү»кыргыз»- деп соккон чыныгы кыргыз табиятында тарбияланган азаматтардын болушу. Мурдагы катачылыктардын аягы муюп бутө элек. Андагы кабыл алынган келишим жана калыптанган сезимдердеги мөөнөтү бүтө элек. Бирок, аны жоюунун үстүндө иштеп, кечээки кемчиликтерденсабак алып бүгүн аны кайталабай, эртеңден жакшылык күндүн келээрин күтсөк болот жана ал сөзсүз ишке ашат деп ишенем.

Басып өткөн тарыхыбызда болгон бардык окуялардын чындыгын далидеп көркөм адабиятка чыгарма түрүндө Т. Касымбеков »Сынган кылыч» романын жазган. Ал эми Ч. Айтматов кыргызстанга таандык болгон Үзөнгү Кууш жайлоосун чыгармасына камтып жазган. Бул жайлоо Кытайга сатылып кеткен жерлерибиздин бири. Жалгыз эмес көптөгөн кыргыздын кереметтүү жерлерин чыгармасында белгилуу аймак катары атап койгон.

«Тоолор кулаганда» романында ошол тоо тууралуу кеңири маалымат берген жана андагы жаратылыш байлыктарынын көптүгүн жана сейрек кездешүүчү жаабарс жаныбарларынын ушул тоодо жашашы, аңчылык максатында атып, анын үстүнөн бизнес кылып чет элдик акчасы көп олигархтарга кызмат кылуу- булардын баары тарых.

Ушул эле чыгармада Арсен менен Айдананын сүйүүсү буларды ажыраткан ошол батыштан келген эстрада. Ак сүйүүнүн акчага сатылышы, адамдык пейилди бузган Таштанафганды да акча арам ойго жетелениши чагылдырылат.

Акчаны бардык окуядагы себепчи катары баяндалып, аягында Арсендин бул иштерди токтотуу үчүн өлкөлөрдүн тынчтыгы, ошол эле учурда байлыгыбыз болгон жаабарстардын өмүрүн коргоо жана ниети жаман Таштанафгандын күнөөсүн жашырып курман болушу эрдик катары сурөттөлөт.

«Манас- кыргыз рухунун туу чокусу» деп Ч. Айтматовдун сөзү бар. Кыргыздын Манасын бир жыйнакка келтирип, атын алыска кетирген Ч. Айтматовдун өзү. Улутубуздун баалуу мурасы бул «манас эпосу» экендигин эч ким тана албайт жана биздин сыймыктанаар сыймыгыбыз ушул. Бул жагынан айтканда кыргыз улуттугун даңазалагап, адабиятка алып кирген инсан.

Дүйнөлүк адабиятта опоо тоодой орду чоң жазуучулардын катарында Ч. Айтматов да бар. Чыгармачылыгында актуалдуу бүтпөгөн тема сүйүүнүн даңазаланышы: Данияр менен Жамийла, Раймаалы менен Бегимай, Асел менен Ильяс жана Арсен менен Айдананын сүйүүлөрүң эң жогорку чекитке жеткизип,аруулукту мындай аруулукту эч бир жазуучу көркөмүнө жеткире албас. Бул сүйүулөрдөн дагы ашып түшкөн бир сүйүүну баяндайт ал мекенге болгон сүйүү, элге болгон сүйүү.

Улууга урмат, кичүүгө ызат кылууну, ырыстын алды ынтымакты, адилетсиздикти чагылдыруу адилеттуулуккө, ар намыстуу патриоттуулукка жана эмгекчилдикке үндөп, кыргыздын каада салтын, тил байлыгын чыгармаларына жуурулуштура камтып, өзүбүздүн асыл түпкү баалуулуктарыбызды жазуу менен сурөттөгөн улуу инсан.

Кыргыздын бактысына жаралган Ч. Айтматов өзүнүн жерлигин, жеринин сулуулугун табиятынын касиеттүүлүн, руханияты бай адамдык аруулукту бийик туткан меймандостугун, каада- салтын ыйык тутуп, ата- бабасынан бери келаткан баалуулуктарды сактаган улуу эл бар экендигин дүйнөгө таанытты. Улуттук мурасыбызды байытып, нарк- насилибизди нускалаган чыныгы мекенчил ИНСАН.

Студент: Нурдиналиев Элдияр

Катталыңыздар

Telegram

NewTV KG

ЭЛ КӨРСҮН

NewTv патруль

NewTV

NewTV show

Источник:
http://newtv.kg/category/dilbayan/

ДИЛБАЯНДАРДЫН ТЕМАТИКАСЫ

2014-2015-окуу жылында окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептердин XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы.

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫ БОЮНЧА:

1. «Манас» эпосу – кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы.

2. «Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон…» («Манас» эпосундагы Манастын образы).

3. «Манас» эпосундагы эркиндик үчүн күрөш идеясы.

4. «Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым…» («Манас» эпосундагы Семетейдин образы).

5. «Сейтек» эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы.

6. «Кут алчу билим» – түрк элдеринин адеп-ахлак күзгүсү (Ж.Баласагындын 1000жылдыгына карата).

7. Махмуд Кашкары – энциклопедист аалым жана агартуучу.

8. «Ырыс алды – ынтымак,

Ынтымагыӊ жок болсо,

Алдыӊдан таяр алтын так».

(Калыгул акын-олуянын доору жана анын масел-деринин таалим-тарбиялык мааниси).

9. «Элиӊ менен бийиксиӊ, элсиз жерде кийиксиӊ» (Нускоочу акын Арстанбектин чыгармачылык бей-неси).

10. «Санатын айтам Токомдун…» (Токтогул Сатылгановдун тагдыры жана анын чыгармачы-лыкта чагылышы).

11. «Сексен күнү айтса да, сөз түгөнбөйт чечен-ден» (Жеӊижоктун ырчылык өнөрү жана акындык тагдыры)

12. «Ак кымкаптан тон албаган» акын Барпы Алы-куловдун аалам, дүйнө жана адам тууралуу ырлары.

13. Кемчонтой жана бүгүнкү күндөгү кемчонтойлук (Тоголок Молдонун «Кемчонтой» поэмасы боюнча ой жүгүртүү).

КЫРГЫЗ ЖАЗМА АДАБИЯТЫ БОЮНЧА:

14. Жоокер кыздын жана назик жүрөктүү аялдын көркөм образы (К.Тыныстановдун «Жаӊыл Мырза» поэмасынын негизинде).

15. Доор изи жана андагы адамдын кайраты, эрки, эл турмушунун оор күндөрү (М.Элебаевдин «Узак жол» чыгармасы боюнча).

16. «Түшүмдөй бир муӊ күндү элестетем…» (А.Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романында 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн көркөм чагылдырылышы).

17. Элден чыккан эл уулу (К.Маликовдун «Бал-бай» поэмасынын негизинде).

18. Ала-Тоонун мекенчил акыны (Ж.Бөкөнбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө).

19. «Кулун жал болсо мингеним, кулун тон болсо кийгеним» (К.Жантөшевдин «Каныбек» романын-дагы Каныбектин образы).

20. «Узак, узак, узак болсун бул сапар» (А.Осмоновдун ырларындагы адам жана анын жа-шоосунун максаты жөнүндөгү ойлор).

21. «Мен тансам жаштан танам, ырдан тан-байм…» (А.Осмоновдун 100 жылдыгына карата).

22. Учурдагы аракечтик көйгөйү жана Р.Шүкүрбековдун «Жинди суу» термеси.

23. Махабат баяны (Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Данияр менен Жамийланын сүйүүсү).

24. Тоталитардык-акимчилик бийлик жана «өжөр жылдыздар» (Ч.Айтматовдун «Гүлсарат» пове-стиндеги Танабайдын ыймандык тазалык үчүн күрөшү).

25. «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестиндеги адеп-тик проблемалар).

26. Бакыт кушун колдон учурган адамдын баяны (Ч.Айтматовдун «Делбирим» повестиндеги каар-мандарга мүнөздөмө).

27. Маӊкурт жана маӊкуртчулук (Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романындагы учур ма-селеси).

28. Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (Ч.Айтматовдун адабий портрети).

29. Кыргыз романдарындагы адам тагдырла-ры (У.Абдукаимовдун «Майдан»,Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романдарынын мисалында).

30. Тууган жер жана азыркы инсан С.Эралиевдин жана Б.Сарногоевдин поэзиясында.

31. Абийир соту – ыйык сот (Т.Абдумомуновдун жана М.Байжиевдин драмаларындагы ыйман те-масы).

ЭРКИН ТЕМАЛАР:

32. «Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!» (А.Осмонов).

33. Мен Кыргызстандын атуулумун жана ошону менен сыймыктанам.

34. «Мен таза болсом, сен таза болсоӊ – коом таза болот» (И.Раззаков).

35. «Ата Журт кыйын күнгө кабылганда, айлан-сын ар бир уулуӊ чагылганга»(Ж.Мамытов).

2014-2015-окуу жылында окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептердин XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы Кыргыз билим берүү академиясы-нын Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лаборатороиясы тарабынын сунуш этилди.

Темы экзаменационных сочинений по русской литературе для учащихся XI классов общеобразовательных школ КР с русским языком обучения (2014-2015 учебный год)ПО ЛИТЕРАТУРЕ ХIХ века

1. За что и против чего борется Чацкий?

2. Тема свободы в лирике А.С.Пушкина.

3. Образ Онегина в романе А.С.Пушкина «Ев-гений Онегин».

4. «Одинок я – нет отрады…» (К 200-летию М.Ю.Лермонтова.)

5. «Душа Печорина – засохшая от зноя пламенной жизни земля…» (По роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».)

6. «Чичиков – подлинный провокатор жизни» (по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»).

7. Поэзия Фета – зеркало человеческой души…. (К 195-летию со дня рождения поэта.)

8. Человек и природа в лирике Ф.И.Тютчева

9. Изображение войны в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».

10. Достоевский – величайший реалист и пси-холог.

11. «Чехов был несравненный художник…» (К 155-летию со дня рождения писателя.)

12. «Человек – целый мир…» (По одному из произведений русской литературы ХIХ века.)

ПО ЛИТЕРАТУРЕ ХХ века

1. Темы и мотивы поэзии Серебряного века.

2. Чем мне близка поэзия А.А. Блока? (К 135-ле-тию со дня рождения А. А. Блока.)

3. «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет…» (К 145-летию И.А.Бунина.)

4. Мой А.И.Куприн. (К 145-летию со дня рождения писателя.)

5. Человек и природа в лирике С.Есенина. (К 120-летию со дня рождения поэта.)

 1. Нравственная проблематика повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».

7. «Быть знаменитым некрасиво…» (К 125-ле-тию со дня рождения Б.Л. Пастернака.)

8. «Не с теми я, кто бросил землю…» (Патри-отическая тема в лирике А.Ахматовой.)

9. «Василий Теркин» Твардовского – поистине редкая книга…

10. «Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой…»(По произведениям ХХ века.)

11. Мой любимый герой (по произведениям Ч.Т.Айтматова).

12. Мир детства в произведениях Ч.Т.Айтматова.

СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ

1. «Страшнее слова нет – война!» (70 лет По-беды в Великой Отечественной войне.)

2. Зачем мне жизнь дана?

3. Экономика вокруг нас. (2015 год – год укре-пления национальной экономики Кыргызстана.)

4. «Если не я, то кто?»

6. Мир моих увлечений.

7. «Лучше всех на земле – мама!»

8. Чужого горя не бывает.

9. Человек, о котором хотелось бы рассказать.

10. Мое представление о счастье.

11. Мы дружбой единой сильны.

12. Размышления о выборе своего жизненного пути.

МАМЛЕКЕТТИН ПАЙДУБАЛЫН ТҮПТӨӨ ҮЙ-БҮЛӨДӨН БАШТАЛАТ

АЗ БОЛСО ДА МАЯНАМ, ААЛАМ СЫЗГАН АКЫЛЫМА ТАЯНАМ

Источник:
http://kutbilim.journalist.kg/2015/03/20/2014-2015-okuu-zhyilyinda-okutuu-kyirgyiz-tilinde-zh-rg-z-lg-n-zhalpyi-bilim-ber-ch-orto-mektepterdin-xi-xii-klasstaryi-ch-n-mamlekettik-b-t-r-ekzamenderinde-kyirgyiz-adabiyatyin/

Кыргыз тили 11 орус кл Өмүр баян Иш кагаздары

18:31 24.37 MB 625

Алыкул Осмонов омур баян

26:22 34.70 MB 1K

1 болум Суйуктуу Пайгамбарыбыз Мухаммед С А В омур баяны аудио китеп

01:27:44 115.46 MB 40.6K

Кыргыз тили 3 класс 6 тема Өмүр баян мүнөздөмө

11:46 15.49 MB 3.5K

02:35 3.40 MB 4.2K

Аалы туткучев омур баян

06:47 8.93 MB 1.2K

Мухаммад САВ омур баяны

02:48:24 221.63 MB 27.6K

Жашоо суртумдору кыргызча омур баян жашоосуртумдору омурбаян биография

05:43 7.52 MB 392

НУРЖИГИТ КАДЫРБЕКОВ БИОГРАФИЯ омур баяны Кантип атактуу болгон

12:15 16.12 MB 4.6K

Токтогул Сатылганов омур баян биография

04:25 5.81 MB 524

Алыкул Осмонов омур баян 9 класс

01:28 1.93 MB 626

2 Сабак Пайгамбарыбыз с а в дын өмүр баяны Устаз Абдишүкүр ажы Нарматов

01:04:37 85.04 MB 62.9K

ЖУМА БАЯН Өмүр Өлүм Абдишүкүр ажы Нарматов 30 12 2016

48:18 63.57 MB 87.9K

Мухаммед с а в дын омур баяны кыргызча

03:17:14 259.57 MB 405K

Конор Макрегор Омур баяны бала чагы карьерасы 4

04:25 5.81 MB 38.2K

Муса пайгамбардын жашоосундагы оор сыноо күндөрү Устаз Абдишүкүр ажы Нарматов

Читайте также  Регистрация автомобиля в ГИБДД в Бирске документы, адреса, инструкция 2020

12:21 16.25 MB 100.4K

ПАЙГАМБАРЫБЫЗ с а в САХАБАЛАР МЕНЕН КОШТОШУУСУ

25:53 34.06 MB 38.9K

Жума баян Иса пайгамбар тууралуу 23 12 2016 Абдишүкүр ажы Нарматов

51:13 67.40 MB 153.6K

ТИРҮҮ ЛЕГЕНДА МОХАММЕД САЛАХ ОМУР БАЯНЫ ЖАШТЫГЫ ЭЛГЕ КЫЛГАН ЖАРДАМЫ

10:09 13.36 MB 36.7K

Мухаммад с а в омур баяны

09:28 12.46 MB 44.3K

Бурак Озчивит биография кыргызча 2019 биография омур баян октёр персонаж бурак

03:18 4.34 MB 204

Чубак ажы кантип аалым болгон Омур баяны

Баян Акматов Алия Акылбекова Кусалык Жаңы ыр 2020 Алма Медиа

03:21 4.41 MB 9.1K

Иш кагаздарын кыргыз тилинде туура жазуунуну үйрөнөбүз

04:41 6.16 MB 16.4K

Пайгамбарыбыз с а в дын өмүр баян боюнча 8 сабак Абдишүкүр ажы Нарматов

01:06:32 87.56 MB 15.8K

Бабанов БАСЫП өткөн ЖОЛ Өмүр баяны Документалдуу фильм Шайлоо 2017

25:58 34.17 MB 68.3K

Мухаммад пайгамбарыбыздын омур баян

АДАХАН МАДУМАРОВ ЭМНЕ ДЕП ЖООП БЕРДИ жаштарга САЯСАТ ЖАНЫЛЫКТАР ОМУР БАЯН

07:27 9.80 MB 199

Пайғамбар с ғ с Өмір баяны КІРІСПЕ Ерлан Ақатаев

01:42:39 135.09 MB 225.9K

Көздөн жаш чыгарган баян

05:32 7.28 MB 312.9K

Омур баян Жакса лайк комментарий жана подписка болуп коюнуздар

Пайгамбарыбыз келгиче жашоо кандай эле Шейх Абдишүкүр ажы Нарматов

07:18 9.61 MB 42.4K

Эмне себептен Юнус Пайгамбарды кит жутуп алган кызыктуу окуя Шейх Чубак ажы

11:23 14.98 MB 40.1K

А Осмонов омур баян

4 сабак Пайгамбарыбыз с а в дын өмүр баяны Абдишүкүр ажы Нарматов

01:20:41 106.18 MB 56.3K

Баян Акматов Өмүр тууралуу ыр

04:08 5.44 MB 400

САДЫР ЖАПАРОВДУН ӨМҮР БАЯНЫ СОНУН ВИДЕО Т Т С

04:23 5.77 MB 33.5K

Пайгамбарыбыз САВ га Мухаммад деген ысымдын берилиши Жума БАЯН MEDIAISLAMKG

12:01 15.81 MB 21.7K

Баян Акматов Апакем атуу ырымды Ишен Назаровго ишенгем

19:39 25.86 MB 22.6K

Брюс Ли Омур баяны жана олумунун себептери

07:58 10.48 MB 191.7K

Толгонай Арзыкеева жөнүндө кызыктуу 5 фактылар кыргыз топ

05:02 6.62 MB 157.1K

ӨМҮРҮМДӨ БИР ЖОЛУ КҮЛГӨМ АНДА ДА ӨКҮНГӨМ Имам Азам Абу Ханифанын омур баяны такыбалыгы Олуму

19:23 25.51 MB 20.8K

муфтият Улуу имам Абу Ханифа жөнүндө кыскача баян

23:26 30.84 MB 20K

Умар р а нын өлүмү кыска окуя Шейх Абдишүкүр Нарматов

05:03 6.65 MB 17.8K

Садыбакас Доолов чон алайда апаларга соонун баян отту 2019

34:46 45.76 MB 4.9K

Малик Аликеев Өмүр жөнүндө толгонуу видео

03:05 4.06 MB 32.3K

ААЛАМДЫ ЫЙЛАТКАН АТА ТУРАЛУУ БАЯН САДЫБАКАС АЖЫ ДООЛОВ

23:08 30.45 MB 154.5K

АЗИРЕТИ УМАРДЫН ДИНГЕ КЕЛИШИ Шейх Чубак ажы

10:58 14.43 MB 5.2K

Пайгамбарыбызыдын төрөлүшү Ноокат Жаны Ноокат айылы Шейх Абдишүкүр Нарматов 12 11 2019

01:09:33 91.53 MB 226.8K

Здесь Вы можете скачать Омур Баян. Также рекомендуем скачать бесплатно mp3 песню Кыргыз тили 11 орус кл Өмүр баян Иш кагаздары размером 24.37 MB. Слушайте онлайн и скачивайте mp3 в высоком качестве.

Кучамиздан Утиб Кетди Ёр Ёр Билан Гердайиб 2018 Mp3

Сиз Издеп Журген Андер Скачать

Витаминка Тима Белорусских

Паруса Мот Zivert

Til Haqida Qoshiq

Я Встретил Тебя И Мой Мир Изменился Ты Сказка Моя Я В Тебя Влюбился

Тоқтар Мен Бейбіт Ертістің Жағасында

Сен Менин Жанарымнын Ишиндесин Музыка

Лучшая Летняя Музыка 2018 Зарубежные Песни Хиты Популярные Песни Слушать Бесплатно 2018

屏東萬丹下蚶 普庵壇 入火安座平安繞境 11下蚶崙頂三清宮

Тіл Туралы Әндер

Ватан Ватан Сиришти Ман Скачать

Ниш Хбн Жігіттерін 7 Мамыр Отан Қорғаушылар Күнімен Құттықтаймыз

Tones And I Never Seen The Rain Official Video

Химия Клава Кока

Это Любовь Скриптонит Текст

Cuarto De Hotel 303 Bonny Cepeda

Донато Давай Полетаем

Азалбегим Дил Ноласи

Cît Părinții Sunt În Viață

The Best Breakbeat Mix 2

Алё Родной Ramil

Егор Крид Валерия Часики

Бекболат Тілеухан Жаңа Арқа Толғауы

Bihter Lorak Popolam

Футаж Концовка День Рождения

Sama Thiely Moliendo Cafe Africando

Memburu Syurga Beyblade Regalia Genesis Prime Apocalypse Driver Hybrid Flame

Care Bears Withme Full Episode It S Raining It S Boring

Сергей Алексеев Сокровища Валькирии 3 Аудиокнига Часть2

Part Ii Aria And Chorus Sehet Jesus Hat Die Hand Alto Chorus J S Bach Mathew Passion

Жир На Животе Быстрое Решение Проблемы Тут

Аниме Непобедимый Демон Смотреть Аниме Все Серии Подряд Аниме Марафон

Rhett Akins Driving My Life Away 9 10 11 Ky

Праздничный Супер Хит 2018 Отдыхаем Хорошо Веселые Песни И Хорошее Новогоднее Настроение

Bmw M5 E60 With Eisenmann Race Exhaust Loud V10 Sound Burnouts

Classic Care Bears I Robot Heart

Дилмурод Каюмов Такси

Почему Spacex Обогнал Роскосмос За 6 Лет Блог Ходорковского

Пою Песню Краш Клава Кока И Нилетто

Spirit Halloween 2020 Utica Mi Trip 2

Харыстаа Тапталгын Mp4

Бекон На Секретной Базе Или Пигги Вирус Продолжается В Роблокс Bakon Roblox

Maniac 20 Top Alan Walker Style Music 2020

Как Установить Читы На Vimeworld

Escape The Circus From Clowny Piggy Roblox

Tu Upgradeas Yo Pago Con Mi Hermano 200 En Cajas

Источник:
http://mp3cleo.ru/mp3/%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%BD.html

Алыкул Осмонов — Скачать mp3 бесплатно

Алыкул Осмоновдун кайталангыс ырлары

14.17 MB 00:10:46 215

Алыкул Осмонов Суйдум сени

2.39 MB 00:01:49 197

Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата Алыкулга гүлдесте

24.08 MB 00:18:18 451

Алыкул Осмонов омур баян

34.70 MB 00:26:22 32

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ ЫССЫК КОЛГО KG АКЫН CHANNEL ЮТЮБ КАНАЛЫ ЖАЗЫЛГЫЛА

2.06 MB 00:01:34 429

СИЗ КҮТКӨН СҮЙҮҮ ЫРЛАРЫ Алыкул Осмоновдун кайталангыс сүйүү ырлары

13.75 MB 00:10:27 136

Алыкул Осмонов Ысыккол

3.84 MB 00:02:55 485

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ 30 ЖАШ KG АКЫН CHANNEL ЮТЮБ КАНАЛЫ ЖАЗЫЛГЫЛА

2.35 MB 00:01:47 129

Алыкул Осмонов СҮЙҮҮ ЫРЛАРЫ Поэзия саптары

13.75 MB 00:10:27 28

Алыкул Осмонов Суйуу жана мен

2.94 MB 00:02:14 353

Алыкул Осмонов Сулууга

1.29 MB 00:00:59 60

Он беш жолу улам кайра туулуп Он беш жолу жашарбасам карап тур А Осмонов

10.00 MB 00:07:36 653

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ ЖҮРӨКТҮ ТОЛКУТКАН ЫРЛАР

19.37 MB 00:14:43 29

Залкар инсандар Алыкул Осмонов

1.93 MB 00:01:28 170

Алыкул Осмонов Неге кечигет

2.83 MB 00:02:09 192

Алыкул Осмонов Буконтай Эстей жур Асман

1.32 MB 00:01:00 339

Жүрөк үнү Алыкул Осмонов Неге кечигет

2.06 MB 00:01:34 163

1.47 MB 00:01:07 21

Алыкул Осмонов Ата журт

1.38 MB 00:01:03 285

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ ЫСЫК КӨЛ Көркөм окуган Эрик Жумабаев

3.84 MB 00:02:55 19

5.81 MB 00:04:25 19

Көлдүн кечки көрүнүшү Алыкул Осмонов

1.45 MB 00:01:06 13

Алыкул Осмонов жүрөк эриткен чыгармалар

5.37 MB 00:04:05 255

Алыкул Осмонов Ата Журтум

1.47 MB 00:01:07 23

Алыкул Осмонов Китепти суй

5.94 MB 00:04:31 7

Алыкул Осмонов 2015год

9.23 MB 00:07:01 111

Сүйүүнүн түрлөрү Алыкул Осмонов

2.94 MB 00:02:14 7

Алыкул Осмонов ырлары поэзия АлыкулОсмонов акындын озвучка диктор

1.27 MB 00:00:58 25

Алыкул Осмонов жана Афтандил Осмонов музыка

1.34 MB 00:01:01 36

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ МАХАБАТ ЫРЛАРЫ

9.89 MB 00:07:31 22

Өрнөктүү өмүр Алыкул Осмонов кыскача маалымат

2.90 MB 00:02:12 9

11 А Алыкул Осмонов

9.23 MB 00:07:01 1

Алыкул Осмонов Ата Журт санжар калматай

2.02 MB 00:01:32 43

Алыкул Осмонов Отуз жаш

2.13 MB 00:01:37 63

Кыргыз адабияты Алыкул Осмонов өмур баяны жана сүйүү лирикалары

25.22 MB 00:19:10 12

Кыргыз адабияты 7 класс Алыкул Осмонов Музыка

5.51 MB 00:04:11 14

Алыкул Осмонов Тирүүлүк

808.59 KB 00:00:36 66

Кутман Шаршентегин Cулууга Жаны кыргызча клип Алыкул Осмонов чыгармасынан

4.10 MB 00:03:07 56

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ ОТУЗ ЖАШ

2.15 MB 00:01:38 11

Алыкул Осмонов Ысык Көл

1.18 MB 00:00:54 37

Алыкул Осмонов Өмүр баяны

6.98 MB 00:05:18 1

Урок чтения в 1 классе Алыкул Осмонов Отлёт птиц

10.92 MB 00:08:18 7

Алыкул Осмонов акын

2.76 MB 00:02:06 2

5.70 MB 00:04:20 838

Алыкул Осмонов тууралуу окуучулар кандай билишет

41.59 MB 00:31:36 14

Бизге түнөй кет Алыкул Осмонов

2.41 MB 00:01:50 80

5.00 MB 00:03:48 10

Алыкул Осмонов омур баян 9 класс

1.93 MB 00:01:28 12

Алыкул Осмонов поэзия Ырлар жыйнагы

943.36 KB 00:00:42 1

Ала Тоонун асылдары Алыкул Осмонов

1.86 MB 00:01:25 5

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Алыкул Осмонов в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Алыкул Осмоновдун кайталангыс ырлары длительностью 10 мин и 46 сек, размер файла 14.17 MB.

Сейчас слушают

Дама Синир Харби Мр4

Visit To Israel X Popular Dance Hora

Ты Прекрасен Дорама

Morgenshtern Уфф Деньги Премьера Клипа Текст Песни Ник

Михаил Базми Кулоби Туёна Н Фархор 2019 Mihail Bazmi Tuyona 2019 And

Чит На Аватарию Взлом На Золото И Серебро Вип Анти Бан 2018

Песня Ашура На Лезгинском

East Jesus Nowhere Green Day

2 3 Andante Sonate A Quattro N 3 In C Major Gioachino Rossini

Fnaf To Be Beautiful Song

Рамштайн Для Тренировок

Мыскал Адилкан Кызы Унуно Береке Жандуу Ун

Armando Aizprua Y Toñito Vasquez Decima De Amor

Kaido Marina Cvc Rus Control Russian Utau Cover

Я Кохала Тебе Бунь

Show Yourself Slovenian Kdo Si Ti Subs Trans

Песня Фнаф Страх

Swiffer Bodenreinigigungssystem Im Einsatz Für Produkttest Von For Me

All I Want Is You Feat Keyhole Ash Reynolds Remix

Reqqase Fatima Mimura

Кутка Толгон Нооруз Майрамы Кум Арык Айылында Таң Шоола Нтс

Ger Lets Stream Ds3 Ps4 Deutsch German

Скачать Песню Элджей Детка Покажи Мне Калифорню Без Мата

Источник:
http://mp3rax.com/mp3/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/